Organisatie

De Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) bestaat sinds 1980 en is sindsdien uitgegroeid tot dé organisatie die de belangen van huisartsen in opleiding behartigt. De LOVAH is een zelfstandige vereniging, waarvan alle aios huisartsgeneeskunde automatisch lid zijn.

 

 Organogram 2018

 

 Organogram LOVAH sinds 2018

 

Bestuur

Het landelijk bestuur van de LOVAH bestaat momenteel uit 8 aios. Ieder bestuurslid participeert in minimaal een werkgroep en ook zijn bestuursleden afgevaardigd in vergaderingen van onder andere de SBOH, LHV, NHG en bij de CAO-onderhandelingen.

 

Regionale afdelingen

Binnen de acht opleidingsinstituten zijn aios georganiseerd in de regionale onderdelen van de LOVAH: de afdelingen, voorheen ROVAH's genoemd. Twee extra afdelingen horen bij de depencances in Zwolle en Eindhoven. De afdeling vormt de vertegenwoordiging van aios binnen het instituut en heeft stemrecht in de ledenraad. Zij oefent invloed uit op de kwaliteit van het onderwijs, maar organiseert ook activiteiten voor aios, zoals workshops, feesten of een gezamenlijke reis.

 

LOVAH ledenraad

In de maandelijkse LOVAH ledenraadvergadering vindt terugkoppeling plaats van regionaal naar landelijk niveau en andersom. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van de LOVAH afdelingen en werkgroepen. De vergadering vindt meestal plaats in de Schola Medica in Utrecht en is toegankelijk voor alle aios.

  

Werkgroepen

Binnen de LOVAH zijn zeven landelijke werkgroepen actief waaraan alle aios kunnen deelnemen. De werkgroepen houden zich bezig met een specifieke deeltaak van de LOVAH. Ook delegeert de LOVAH soms een aios naar een samenwerkingsverband tussen de LOVAH en andere aiosverenigingen of gremia.

 

Laatst gewijzigd: 2 september 2018