Kom jij het LOVAH bestuur versterken?

De LOVAH is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Op korte termijn gaan enkele bestuursleden het bestuur verlaten. Daarom zoeken we gemotiveerde AIOS om het bestuur te komen versterken. Hieronder zijn de vacatures te vinden voor de openstaande functies.

Als bestuurslid bij de LOVAH zit je aan tafel met iedereen die het in huisartsenland voor het zeggen heeft en die invloed uitoefent op jouw opleiding.

Omdat het goed uitvoeren van de taken als LOVAH-bestuurslid tijd kost en zeer belangrijk is om de vereniging gezond en levend te houden, ondersteunt onze werkgever hierin. Voor leden van het LOVAH landelijk bestuur is er een regeling waarbij je ervoor kan kiezen om een dag per week minder in de praktijk te werken mét behoud van salaris.

Wat heeft de LOVAH jou te bieden?

 • Bestuurslid van de LOVAH zijn, geeft een enorme verrijking aan de huisartsenopleiding. Naast inhoudelijk bezig zijn met je vak en het worden van een goede huisarts krijg je de mogelijkheid om veel bestuurservaring op te doen.
 • Je weet wat er speelt en hoe de verhoudingen zijn tussen en binnen de verschillende organisaties. Daarnaast leer je te onderhandelen en dingen soms via een omweg gedaan te krijgen.
 • De LOVAH is heel flexibel, dus als bestuurslid kun je zelf bepalen wat jij belangrijk vindt om op te pakken binnen de vereniging.

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met secretaris@lovah.nl. Stuur bij interesse je sollicitatiebrief en CV naar info@lovah.nl.

Vacatures Bestuur

Lid PR

Functiespecifiek

 • Je zorgt voor de presentatie en profilering van de LOVAH zowel intern als extern.
 • Je coördineert de organisatie van de LOVAH stand op het LOVAH-congres, het NHG-congres en de LHV huisartsbeurs. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het bestellen en bijhouden van de LOVAH gadgets.
 • Je bent verantwoordelijk voor de LOVAH huisstijl.
 • Je coördineert het gebruik van social media en de website door de LOVAH landelijk.
 • Je draagt zorg voor de inhoud en het versturen van de nieuwsbrief. 
 • In samenwerking met Huisartsopleiding Nederland coördineer je de Ruilprocedure via de website.
 • Je organiseert ook de halfjaarlijkse activiteit voor alle actieve leden, een van de manieren waarop het LOVAH bestuur iedereen bedankt voor zijn of haar geleverde inspanningen.
 • Zaken als wervingscampagnes voor actieve leden en communicatie richting nieuwe aios vallen onder jouw verantwoordelijkheid. 
 • Je bent het aanspreekpunt voor de werkgroepen en afdelingen als het gaat om PR-gerelateerde zaken.
 • De functie bestuurslid PR is een functie waarbij je zelf je agenda kan bepalen en zelf ideeën tot uitvoer kan brengen. 

Vaardigheden

 • Je bent een faciliteerder en ondersteuner voor anderen binnen de vereniging. 
 • Je bent open en gemakkelijk in het leggen van contact.
 • Je bent creatief en flexibel
 • Naast functiespecifieke taken (van PR) heeft ieder bestuurslid een  gremium in de portefeuille. Dat houdt in dat je het aanspreekpunt bent voor dit gremium en naar de overleggen/vergadering gaat. Je rapporteert hierover op de bestuursvergadering en ledenraad. Het verschilt per gremium, wat de taak precies inhoudt.
 • Tevens heb je een of twee LOVAH-werkgroepen in de portefeuille. Je bent onderdeel van deze werkgroep vanuit je functie als bestuurslid. Je zorgt voor contact tussen de rest van het bestuur en de werkgroep en ondersteunt de werkgroep in haar taken. 

Lid Sponsoring

Functiespecifiek

Als bestuurslid sponsoring ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met de verschillende sponsoren van de LOVAH. Daarnaast is het belangrijk om nieuwe potentiële sponsoren te benaderen en te interesseren voor samenwerking met de LOVAH. Je moet het overzicht houden over de sponsoren waar de LOVAH zich aan verbindt en ervoor zorg dragen dat de samenwerking met de sponsoren past binnen de algemene visie en uitgangspunten van de organisatie. Je bent voor de afdelingen en werkgroepen het aanspreekpunt binnen het bestuur voor sponsoring gerelateerde zaken. Doordat je overzicht over alle sponsoren hebt en bekend bent met de visie en waarden van de organisatie kun je ervoor zorgen dat alle geledingen van de LOVAH optimale sponsorinkomsten hebben.

Competenties

Omdat je relaties onderhoudt met veel verschillende sponsoren en coördinator bent voor de sponsoring van afdelingen en werkgroepen is het belangrijk dat je makkelijk benaderbaar bent en overzicht weet te houden. Bij de onderhandelingen met sponsoren zal je flexibel moeten zijn en mee moeten kunnen denken met de wensen van de sponsoren. Tegelijkertijd zal je ook de algemene opvattingen van de LOVAH moeten waarborgen en daardoor soms moeten vasthouden aan de belangen van de LOVAH. Het is daarbij belangrijk dat je open en duidelijk kunt communiceren.

Overige taken

Buiten deze algemene en functie-specifieke taken heeft ieder bestuurslid een aantal gremia in de portefeuille. Dat houdt in dat je het aanspreekpunt bent voor deze gremia en naar de overleggen/vergaderingen met deze gremia gaat. Je rapporteert hierover op het bestuursoverleg richting de rest van het bestuur.

Het verschilt per gremia, wat de taak precies inhoud (van alleen contact zo nodig, tot meerdere malen per jaar een direct overleg, tot het bijwonen van ALV’s). 

Tevens heb je een of twee LOVAH-werkgroepen in de portefeuille. Je bent onderdeel van deze commissie in je functie als bestuurslid. Je zorgt voor contact tussen de rest van het bestuur en  de werkgroep en ondersteunt de werkgroep in haar taken. 

De verdeling van de gremia en werkgroepen vindt in onderling overleg met de rest van je bestuur plaats.

Overige Vacatures

Wil je liever op een regionaal niveau betrokken zijn bij de LOVAH of een specifieke werkgroep versterken? Kijk dan naar onderstaande vacatures!

Werkgroep Onderwijs

Vind jij een kwalitatieve opleiding tot huisarts belangrijk? Heb jij ideeën hoe de opleiding beter kan? Wil jij op landelijk niveau meedenken over thema’s zoals Veilig Opleiden, Toetsing, Praktijkmanagement en Vaardigheden leren in de praktijk?
Wij zoeken 2-3 nieuwe leden om onze gezellige groep te versterken. We vergaderen eens in de 4 tot 6 weken. Daarnaast vertegenwoordigen we de mening van aios bij landelijke themavergaderingen, klankbordgroepen en netwerkbijeenkomsten van de Huisartsopleiding Nederland.
Interesse? Neem contact op via  wo@lovah.nl voor meer informatie, onze vergaderdata en sluit aan!

Werkgroep Zorg 2025

Vind je dat de organisatie van de zorg beter kan? Ben je klaar met gegevens faxen? Vind je dat er meer innovatie in je opleiding zou kunnen zitten? Word dan lid van Werkgroep Zorg 2025!
De werkgroep is ontstaan vanuit de verschillende juniorverenigingen om na te denken over hoe we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan. De werkgroep bestaat uit verschillende jonge zorgverleners in opleiding tot huisarts, medisch specialist, sociaal geneeskundige, klinisch chemici, (ziekenhuis)apothekers en technisch geneeskundigen. Vaak lopen wij tegen dezelfde problemen aan qua organisatie van zorg en in onze opleiding. Door onze krachten te bundelen kunnen wij de visie van de jonge zorgverlener op deze problemen uit brengen. En hier wordt naar geluisterd!
Per januari 2021 zoeken we nieuwe leden voor ons bestuur in diverse functies. Het liefst beginnen we vóór januari met een overdrachtstermijn van een aantal weken.
Wil jij hierover meedenken en invloed hebben op onze toekomstige zorg? Meld je dan aan om een keer mee te kijken! Meer informatie vind je op www.wz2025.nl of mail naar  secretaris@wz2025.nl

Werkgroep wetenschap

voor meer informatie mail naar wetenschap@lovah.nl

Werkgroep Europese Samenwerking

Ben jij een globetrotter? Heb je interesse in werken in het buitenland? Of weet je alles van internationale invloeden op Nederland? Dan is de Werkgroep Europese Samenwerking (WES) wat voor jou!

Wij organiseren en faciliteren verschillende activiteiten in binnen- en buitenland (congressen, symposia en uitwisselingsprogramma’s) om zo Nederlandse huisartsenzorg in internationaal perspectief te plaatsen.

Wij zoeken meerdere leden voor diverse functies binnen onze werkgroep. Interesse? Mail naar wes@lovah.nl

LOVAH Congres 2022

Wil jij graag bijdragen aan het grootste congres voor huisartsen in opleiding? Dat kan! Mail voor meer informatie naar LOVAH congres 2022.

Spoedzorg Congres 2022

Vanuit Huisartsenopleiding Nederland organiseren we i.s.m. een Huisartsenpost eenmaal per twee jaar een spoedzorg congres voor aios, opleiders en huisartsen. Het volgende congres vindt plaats in het voorjaar 2022 i.s.m. Huisartsenpost Midden Brabant. Het is een congres over de nieuwste inzichten in de spoedzorg op de huisartsenpost en in de dagpraktijk.

Aios zijn een belangrijke doelgroep van het congres daarom zoeken we een aios die in de werkgroep wil meedenken en meewerken bij de organisatie van het congres. Uiteraard met een vergoeding van de uren. We zullen voornamelijk online vergaderen en beginnen in september met de organisatie.

Denk je graag mee over de opzet en inhoud van dit congres en heb je enkele uren per maand tijd, mail dan naar Karin Slotman

Vacature advies- en geschillencommissie van de RGS

Binnen de advies- en geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is per april 2022 een vacature voor de plek van een huisarts in opleiding. Als huisarts in opleiding binnen deze commissies ben jij betrokken bij bezwaren tegen besluiten van de RGS en bij geschillen tussen aios en opleiders binnen de huisartsopleiding.

Wat ga je doen?
Het gaat om één vacature voor een functie in zowel de advies- als de geschillencommissie van de RGS. De adviescommissie behandelt bezwaren van specialisten en profielartsen, van opleiders en opleidingsinstellingen en van aios, tegen besluiten van de RGS. De geschillencommissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen partijen, voor zover een geschil betrekking heeft op een besluit van een opleider, opleidingsinstituut of een opleidingsinrichting. Geschillen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
De advies- en geschillencommissie onderzoekt het geschil of bezwaar, hoort daarover de partijen, toetst integraal en doet een uitspraak.

Wat wordt verwacht van een lid van de advies- en geschillencommissie?
De bereidheid om deel te nemen aan de behandeling van een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een besluit van de RGS of een geschil tussen partijen onderling. Als regel zal het gaan om bezwaren of geschillen die het eigen of een verwant specialisme of profiel betreffen. Maar er kán een beroep op een lid worden gedaan om deel te nemen aan de behandeling van een bezwaar dat een totaal ander specialisme of profiel betreft.

Welke competenties heeft een aios-lid van de advies- en geschillencommissie?
Is ingeschreven in een opleidingsregister;
Heeft een scherp analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden;
Heeft affiniteit met wet- en regelgeving op het gebied van erkenning en opleiding van specialisten en profielartsen.

Hoeveel tijd kost het?
De behandeling van een geschil of bezwaarschrift bestaat uit het bestuderen van de stukken, het deelnemen aan de hoorzitting met aansluitend de beraadslaging over het oordeel, en het beoordelen van het concept voor het advies dat de commissie aan de RGS uitbrengt.

Een hoorzitting en beraadslaging nemen als regel anderhalf uur in beslag. Hoorzittingen worden eenmaal per maand op donderdagmiddag gehouden. De stukken worden een week van tevoren aan de leden toegezonden. Een specialist, profielarts of aios wordt in beginsel (alleen) betrokken bij een bezwaar dat zijn eigen of een verwant specialisme respectievelijk profiel betreft. Hoe vaak dat is kan dus sterk wisselen.

Hoe lang ben ik lid van de advies- en geschillencommissie?
Benoeming als lid geschiedt voor een periode van vier jaar en eindigt op het moment dat de opleiding tot huisarts stopt.

Hoe wordt de door mij bestede tijd vergoed?
De leden ontvangen op declaratiebasis vacatiegeld per hoorzittingsdag en reiskosten.

Meer weten over de advies- en geschillencommissie van de RGS?
Voor meer informatie, kijk op de website van de KNMG.

Sollicitatie
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op de secretarissen van de beide commissies, per mail via adviescommissie@fed.knmg.nl dan wel geschillencommissie@fed.knmg.nl of telefonisch via 088 – 440 43 65.

Je sollicitatie voorzien van je CV stuur je uiterlijk 13-05-2022 t.av. Elske Princen, lid van het landelijk bestuur, door te mailen naar info@lovah.nl.

Benoeming als aios-lid van de advies- en geschillencommissie van de RGS gaat op voordracht van het landelijk bestuur van de LOVAH. Indien er veel aanmeldingen zijn van geschikte kandidaten, vindt er een loting plaats.