Enquête 

Halverwege juli heeft de LOVAH alle aios een enquête gestuurd. Als LOVAH vertegenwoordigen we alle huisartsen in opleiding. Om dit zo goed mogelijk te doen nemen we graag de ervaringen en visie van alle aios mee. De uitkomsten van de enquête bespreken we met jullie na de zomer en gebruiken we in onze overleggen met onder andere de Huisartsenopleiding Nederland en de SBOH. Daarbij kijken we ook naar eventuele verschillen tussen de opleidingsinstituten.
Momenteel zijn we bezig met het verwerken van de resultaten van de enquête.

Dag uit het leven van de huisarts in opleiding

De assistentes zijn druk vanochtend, dus probeer er geen extra dingen meer bij te zetten, vanmiddag is er nog wel plek. Om half 1 hebben de dokters het Palliatieve thuiszorg overleg en Hugo heeft dienst dus die moet echt om kwart voor 5 de deur uit.

Na deze dagstart loop ik naar mijn kamer en begin met mijn ochtendspreekuur. Op mijn spreekuur zie ik een paar zieke kindjes, gelukkig niet te ziek. Het is duidelijk weer RS-seizoen. Ik haal een moedervlek weg en ik zie een van mijn vaste COPD-patiënten die ondanks mijn motiverende gespreksvoering (heb ik pas een cursus in gehad) nog steeds niet wil stoppen met roken. Tussendoor word ik nog keer gebeld door de diabetesverpleegkundige over een complexe diabetespatiënt met ook hartfalen. Ik weet van eerdere contacten dat zij niet helemaal therapietrouw is omdat ze eigenlijk alleen maar druk is met de zorg voor haar dementerende man. Samen maken de diabetesverpleegkundige en ik een plan om haar medicatie te optimaliseren. Tussendoor beantwoord ik nog een paar mailtjes als LOVAH-bestuurder en neem ik een consult op om te bespreken op mijn wekelijkse onderwijsdag. 

Snel een kop koffie en dan mijn leergesprek in. Samen met mijn opleider lopen we de patiënten van mijn spreekuur langs en pikken er een paar interessante zaken uit waar we wat dieper op in gaan. Waarom heb ik die moedervlek weggehaald en niet de patiënt naar de dermatoloog verwezen? Wat zegt de richtlijn daar eigenlijk over? Mijn opleider zag een patiënt met zeer frequente migraine, hoe had ik dat aangepakt?

Mijn lunch eet ik tijdens het palliatieve thuiszorg overleg, waarin we onder leiding van een in palliatieve zorg gespecialiseerde huisarts complexe casuïstiek bespreken en daarna begint mijn middagspreekuur. Helaas, geen visites vandaag. Het spreekuur zit propvol en tussendoor komt er nog een spoedje binnen. Iemand heeft bij het koken in zijn hand gesneden met een mes en heeft een grote bloedende wond.  De wond kan ik zelf wel hechten, maar na het onderzoek van de hand heb ik het idee dat er een pees kapot is. Ik overleg met de plastisch chirurg en verwijs patiënt naar de SEH. Met een kwartiertje uitloop rond ik uiteindelijk mijn middagspreekuur af. Aan het einde van de dag check ik nog even in bij mijn opleider, geen vragen meer over het middag spreekuur, dan snel op de fiets naar huis.

Pieter Walstock

Ledenraad

In de 2-maandelijkse LOVAH ledenraadvergadering vindt terugkoppeling plaats van regionaal naar landelijk niveau en andersom. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van de LOVAH afdelingen en werkgroepen. Als de vergadering fysiek plaats vindt is dit meestal in de Schola Medica in Utrecht en is toegankelijk voor alle aios. Vanwege corona is de ledenraad nu vaak digitaal.

Instrumentenmarkt

De instrumentenmarkt is dit jaar weer fysiek! Klik hier voor meer informatie.

Huisartsopleiding op de Huisartsenpost

Het dienstdoen op een huisartsenpost biedt huisartsen in opleiding een unieke leeromgeving. Heel anders dan een huisartspraktijk. Het is belangrijk dat aios, opleiders en triagisten weten hoe de huisartsopleiding op de post in zijn werk gaat. Zodat aios goed voorbereid op de post aan de slag kunnen. Hiervoor is voorlichtingsmateriaal beschikbaar gekomen in een online toolbox. Opleidingscoördinatoren, managers van posten en andere betrokkenen zijn vrij om de informatie- en instructiematerialen in de toolbox naar eigen inzicht te gebruiken en op maat te maken voor hun eigen situatie op de post.

In de digitale toolbox staan diverse materialen, zoals een film over consultvoering op de post, een voorbeeld presentatie en voorbereidingsopdrachten. Daarnaast zijn er diverse folders voor aios, opleiders en triagisten over de huisartsopleiding op huisartsenpost. Neem een kijkje in de Toolbox Spoedzorg op Huisartsopleiding.nl.

Vragen en contact
Wil je meer weten over de ontwikkelde materialen of heb je een suggestie voor de toolbox? Neem dan contact op met: communicatie@huisartsopleiding.nl.

50 jaar huisartsopleiding: jong en klaar voor de toekomst

Huisartsen kennen we al eeuwenlang. Toch is het nog een jong vakgebied. Pas vanaf 1971 kent Nederland een gerichte opleiding tot huisarts. Vijftig jaar later, anno 2021 een van de beste en internationaal toonaangevende medische vervolgopleidingen van Nederland met 8 huisartsopleidingen op 12 opleidingslocaties in het land. Klaar voor een toekomst, waarin zorg steeds meer vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn verschuift.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de 8 huisartsopleidingsinstituten vieren het 50-jarig bestaan van de huisartsopleiding in Nederland, met een serie interviews met artsen van het eerste en het laatste uur, en een speciaal themanummer van Huisarts & Wetenschap. Dr. Lourens Kooij, een van de allereerste huisartsen die zich kwalificeerde in de huisartsopleiding, en dr. Rick van Uum, een van huidige aiossen op de huisartsopleiding, namen vandaag het eerste exemplaar van het themanummer in ontvangst.

Het themanummer brengt in beeld wat zo kenmerkend is aan de huisartsopleiding en wat het leren in de huisartsopleiding zo waardevol maakt. Ook wordt er een blik op de toekomst geworpen. Zo is er aandacht voor het ontstaan en vasthouden van kansrijke initiatieven. Ook is er aandacht voor de betekenis van de verworvenheden uit de opleiding voor de éducation permanente van de huisarts. En voor de beleving van aiossen, opleiders en docenten van het huidige, turbulente, 50e levensjaar van de opleiding.

Praktijkmanagement = een leven lang leren 

Huisartsopleiding Nederland, Schola Medica, LHV, NHG, LOVAH, LHOV en SBOH bundelen hun krachten om een doorlopend onderwijsaanbod voor praktijkmanagement te ontwikkelen voor aios, (huisarts)opleiders en huisartsen. De intentie om hiermee te starten en onze gezamenlijke visie op een doorlopende leerlijn hebben we vastgelegd en ondertekend. Een mooie mijlpaal!

De periode dat huisartsen als waarnemer werken wordt langer. Het grootste deel van de jonge huisartsen kiest daar aan het begin van hun loopbaan voor, vaak met de ambitie om op termijn een praktijk over te nemen. Toch zetten sommigen de stap naar een eigen praktijk niet, of stellen deze uit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, waardoor de persoonlijke band tussen een patiënt en zijn of haar eigen huisarts, zo belangrijk voor het leveren van persoonsgerichte zorg, onder druk staat. Dat zet druk op de huidige praktijkhoudende huisartsen. We willen de stap naar een eigen praktijk verkleinen en huisartsen ondersteunen bij alle taken of rollen die zij op verschillende momenten in hun carrière hebben. Onderwijs in praktijkmanagement kan hieraan een bijdrage leveren. De betrokken organisaties hebben afgesproken om hier gezamenlijk in op te trekken. 

Samen gaan we het huidige onderwijs voor praktijkmanagement in de huisartsopleiding uitbreiden tot een doorlopend leeraanbod; een zogeheten ‘opleidingscontinuüm’ voor praktijkmanagement. Als samenwerkende organisaties hebben we vanuit onze eigen specifieke kennis en doelgroep elk onze eigen inbreng bij de totstandkoming van een breed gedragen en uniek onderwijsaanbod, dat loopt vanaf de start van de opleiding tot aan de pensionering van de huisarts. Zo werken we er samen aan om het onderwijs voor een ‘leven lang leren’ over praktijkmanagement goed op elkaar aan te sluiten en zo bij te dragen aan voldoende en toekomstbestendige praktijkhoudende huisartsen. 

Over praktijkmanagement ben je nooit uitgeleerd

Paul van Rooij, directeur van de LHV beschrijft de noodzaak voor het doorlopend leeraanbod: ”Vrijwel alle huisartsen hebben een ideaalbeeld dat zij in een eigen praktijk, samen met anderen, voor hun eigen patiënten kunnen zorgen. Vragen over praktijkmanagement spelen vanaf het moment van de opleiding tot en met het stoppen als huisarts. Een opleidingscontinuüm ondersteunt hen daarbij. Dat dit in samenwerking met alle andere partijen gebeurt is een prachtig resultaat”. 

Wendy Borneman, voorzitter van het NHG geeft daarbij aan dat het van belang is dat huisartsen (in opleiding) een visie (leren) ontwikkelen over de uitoefening van hun vak gebaseerd op de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde om zo de Nederlandse huisartsenzorg kwalitatief hoogstaand te houden en toekomstbestendig verder te ontwikkelen. 

Verkleinen probleem van praktijkopvolging

Namens Huisartsopleiding Nederland vindt John van Ochten, voorzitter van de Raad van Eigenaren, het een pré dat huisartsen in opleiding meegenomen worden bij het ondernemerschap en kennis opdoen over een goede praktijkorganisatie. Na de opleiding kan een huisarts dan een goede keuze maken voor zijn of haar carrière. Mogelijk wordt daarmee het probleem van praktijkopvolging verkleind. 

De LOVAH onderschrijft dit: “Praktijkmanagement is onbekend en dat maakt onbemind. Als de individuele aios huisartsgeneeskunde meer bagage meekrijgt voor (persoonlijk) leiderschap dan zal dat de toekomstige huisartsenzorg ten goede komen”, aldus Christiana Schoemaker, voorzitter van de LOVAH. 

Waarbij Jaap Wynia, voorzitter van de LHOV aangeeft dat opleiders graag laten zien hoe leuk en waardevol het is om een praktijk te laten floreren. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandig ondernemer.

Gezamenlijk project

SBOH onderstreept het belang van het continuüm en stelt daarom Schola Medica financieel in staat een project te starten om het opleidingscontinuüm vorm te geven. Begin 2021 is het project ‘Transitie naar een opleidingscontinuüm praktijkmanagement’ gestart.

Marrit Smit, directeur van Schola Medica en opdrachtgever van dit project, vindt het een prachtig resultaat dat deze organisaties samen tot deze visie zijn gekomen. “Door gezamenlijk te starten maken we de weg vrij voor een totaalaanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle huisartsen; van jonge aios, waarnemer tot doorgewinterde praktijkhouder”.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Karin Slotman, projectleider Opleidingscontinuüm Praktijkmanagement: k.slotman@scholamedica.nl

Vacatures

Werkgroep onderwijs

Vind jij een kwalitatieve opleiding tot huisarts belangrijk? Heb jij ideeën hoe de opleiding beter kan? Wil jij op landelijk niveau meedenken over thema’s zoals Veilig Opleiden, Toetsing, Praktijkmanagement en Vaardigheden leren in de praktijk?
Wij zoeken 2-3 nieuwe leden om onze gezellige groep te versterken. We vergaderen eens in de 4 tot 6 weken. Daarnaast vertegenwoordigen we de mening van aios bij landelijke themavergaderingen, klankbordgroepen en netwerkbijeenkomsten van de Huisartsopleiding Nederland.
Interesse? Neem contact op via  wo@lovah.nl voor meer informatie, onze vergaderdata en sluit aan!

Werkgroep zorg 2025

Vind je dat de organisatie van de zorg beter kan? Ben je klaar met gegevens faxen? Vind je dat er meer innovatie in je opleiding zou kunnen zitten? Word dan lid van Werkgroep Zorg 2025!
De werkgroep is ontstaan vanuit de verschillende juniorverenigingen om na te denken over hoe we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan. De werkgroep bestaat uit verschillende jonge zorgverleners in opleiding tot huisarts, medisch specialist, sociaal geneeskundige, klinisch chemici, (ziekenhuis)apothekers en technisch geneeskundigen. Vaak lopen wij tegen dezelfde problemen aan qua organisatie van zorg en in onze opleiding. Door onze krachten te bundelen kunnen wij de visie van de jonge zorgverlener op deze problemen uit brengen. En hier wordt naar geluisterd!
Per januari 2021 zoeken we nieuwe leden voor ons bestuur in diverse functies. Het liefst beginnen we vóór januari met een overdrachtstermijn van een aantal weken.
Wil jij hierover meedenken en invloed hebben op onze toekomstige zorg? Meld je dan aan om een keer mee te kijken! Meer informatie vind je op www.wz2025.nl of mail naar  secretaris@wz2025.nl

Werkgroep wetenschap

voor meer informatie mail naar wetenschap@lovah.nl

LOVAH Congres 2023

Wil jij graag bijdragen aan het grootste congres voor huisartsen in opleiding? Dat kan! Mail voor meer informatie naar LOVAH congres 2022.

Spoedzorg Congres 2022

Vanuit Huisartsenopleiding Nederland organiseren we i.s.m. een Huisartsenpost eenmaal per twee jaar een spoedzorg congres voor aios, opleiders en huisartsen. Het volgende congres vindt plaats in het voorjaar 2022 i.s.m. Huisartsenpost Midden Brabant. Het is een congres over de nieuwste inzichten in de spoedzorg op de huisartsenpost en in de dagpraktijk.

Aios zijn een belangrijke doelgroep van het congres daarom zoeken we een aios die in de werkgroep wil meedenken en meewerken bij de organisatie van het congres. Uiteraard met een vergoeding van de uren. We zullen voornamelijk online vergaderen en beginnen in september met de organisatie.

Denk je graag mee over de opzet en inhoud van dit congres en heb je enkele uren per maand tijd, mail dan naar Karin Slotman.

Advies- en geschillencommissie RGS

Binnen de advies- en geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is per april 2022 een vacature voor de plek van een huisarts in opleiding. Als huisarts in opleiding binnen deze commissies ben jij betrokken bij bezwaren tegen besluiten van de RGS en bij geschillen tussen aios en opleiders binnen de huisartsopleiding.

Wat ga je doen?
Het gaat om één vacature voor een functie in zowel de advies- als de geschillencommissie van de RGS. De adviescommissie behandelt bezwaren van specialisten en profielartsen, van opleiders en opleidingsinstellingen en van aios, tegen besluiten van de RGS. De geschillencommissie heeft tot taak geschillen te beslechten tussen partijen, voor zover een geschil betrekking heeft op een besluit van een opleider, opleidingsinstituut of een opleidingsinrichting. Geschillen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 

De advies- en geschillencommissie onderzoekt het geschil of bezwaar, hoort daarover de partijen, toetst integraal en doet een uitspraak.

Wat wordt verwacht van een lid van de advies- en geschillencommissie?
De bereidheid om deel te nemen aan de behandeling van een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een besluit van de RGS of een geschil tussen partijen onderling. Als regel zal het gaan om bezwaren of geschillen die het eigen of een verwant specialisme of profiel betreffen. Maar er kán een beroep op een lid worden gedaan om deel te nemen aan de behandeling van een bezwaar dat een totaal ander specialisme of profiel betreft.

Welke competenties heeft een aios-lid van de advies- en geschillencommissie?

  • Is ingeschreven in een opleidingsregister;
  • Heeft een scherp analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden;
  • Heeft affiniteit met wet- en regelgeving op het gebied van erkenning en opleiding van specialisten en profielartsen.

Hoeveel tijd kost het?
De behandeling van een geschil of bezwaarschrift bestaat uit het bestuderen van de stukken, het deelnemen aan de hoorzitting met aansluitend de beraadslaging over het oordeel, en het beoordelen van het concept voor het advies dat de commissie aan de RGS uitbrengt.

Een hoorzitting en beraadslaging nemen als regel anderhalf uur in beslag. Hoorzittingen worden eenmaal per maand op donderdagmiddag gehouden. De stukken worden een week van tevoren aan de leden toegezonden. Een specialist, profielarts of aios wordt in beginsel (alleen) betrokken bij een bezwaar dat zijn eigen of een verwant specialisme respectievelijk profiel betreft. Hoe vaak dat is kan dus sterk wisselen.

Hoe lang ben ik lid van de advies- en geschillencommissie?
Benoeming als lid geschiedt voor een periode van vier jaar en eindigt op het moment dat de opleiding tot huisarts stopt.

Hoe wordt de door mij bestede tijd vergoed?
De leden ontvangen op declaratiebasis vacatiegeld per hoorzittingsdag en reiskosten.

Meer weten over de advies- en geschillencommissie van de RGS?
Voor meer informatie, kijk op de website van de KNMG.

Sollicitatie
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op de secretarissen van de beide commissies, per mail via adviescommissie@fed.knmg.nl dan wel geschillencommissie@fed.knmg.nl of telefonisch via 088 – 440 43 65. 

Je sollicitatie voorzien van je CV stuur je uiterlijk 13-05-2022 t.a.v. Elske Princen, lid van het landelijk bestuur, door te mailen naar info@lovah.nl.  

Benoeming als aios-lid van de advies- en geschillencommissie van de RGS gaat op voordracht van het landelijk bestuur van de LOVAH. Indien er veel aanmeldingen zijn van geschikte kandidaten, vindt er een loting plaats.