Landelijk bestuur: een greep uit de bezigheden van een bestuurslid

Aan mij de eer om af te trappen met een artikel over wat een landelijk bestuurslid zoal bezighoudt. Er komen op onze website, Instagram en LinkedIn regelmatig updates voorbij, over actualiteiten en evenementen, maar het lijkt ons ook goed om wat meer inzichtelijk te maken wat wij als bestuursleden doen. Waar zijn we als jullie belangenbehartiger zoal mee bezig? Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen taken passend bij diens functie en is daarnaast contactpersoon voor organisaties, zoals de NHG, Huisartsopleiding Nederland of de SBOH. Bij deze een schets van enkele bezigheden van afgelopen maanden, rondom samenwerkingen met andere partijen.

 

In november heb ik samen met onze voorzitter een bijeenkomst bijgewoond welke was georganiseerd door het ministerie van VWS. Het doel van deze avond was om te brainstormen over de toekomst van de huisartsenzorg, met als thema “Iedereen een vaste huisarts”. Daarbij kwamen onderwerpen ter sprake zoals “de Generatiekloof”. Er waren afgevaardigden aanwezig vanuit allerlei denkbare partijen, zoals de LHV, De Bevlogen Huisarts, diverse regio-organisaties, zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit. Onze voorzitter heeft hier een krachtige pitch gehouden, als voeding voor gesprek in de sessies nadien. De avond heeft geresulteerd in een kamerbrief van 19 december 2023 ‘Stand van zaken versterking
huisartsenzorg’, geschreven door toenmalig demissionair minister Kuijpers.

Vanuit de Lovah zijn drie bestuursleden aangesloten bij de achterbanraadpleging van de NHG, waarbij er namens de NHG een opinie gegeven moest gaan worden op de in december uitgebrachte Visie Eerstelijnszorg 2030. Zie ook ons artikel over deze visie. Tijdens deze bijeenkomst mochten we samen met een groep academici uit de huisartsenwereld, behorend tot de achterban van de NHG, feedback geven op de inhoud. N.a.v. de input tijdens dit overleg is er een brief vanuit de directie van de NHG naar het VWS gegaan. Een vervolg op de visie en implementatie zal in de toekomst volgen.

Samen met onze vicevoorzitter sluit ik regelmatig aan bij vergaderingen met onze zusterverenigingen, LOSGIO (Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding), VAAVG (Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in opleiding), VASON (Vereniging voor Artsen in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde) en DJS (De Jonge Specialist). Deze overlegmomenten bestaan om gezamenlijke belangen te behartigen en om de samenwerking tussen jonge specialisten te vergroten, nu en in de toekomst (netwerkgeneeskunde). Naast enkele vergaderingen per jaar, vindt er een jaarlijkse themamiddag plaats waarbij we ideeën en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk wordt er een tweejaarlijkse vragenlijst uitgebracht welke de Gezond en Veilig Werken enquête heet. 

Het is goed om te weten dat er vanuit de SBOH een prettige samenwerking is waarbij bestuurlijke inzet bij de Lovah wordt gestimuleerd. Zo heb ik wekelijks een werkdag die ik kan besteden aan het mijn taken als secretaris, waarbij de SBOH mijn salaris voor deze dag betaalt. Dit maakt het mogelijk om als bestuurslid op een haalbare en leuke manier actief te zijn, met diverse partijen, als ook met onze achterban!

Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Heb je interesse om een keer te sparren over bestuurlijk actief zijn of om een bestuursvergadering laagdrempelig bij te wonen? Laat het ons weten. Spreek een bestuurslid aan of mail naar info@lovah.nl.

Tot gauw!

Hartelijke groet,
Martine

 

 

 

 

Martine Alberts, secretaris
Terug naar nieuws

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.