Wat doet het capaciteitsorgaan?

Het Capaciteitsorgaan is een stichting welke wordt gesubsidieerd door VWS, met als statutaire doelen:

  • Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg;
  • Advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen(1) .

    Deze doelen worden bewerkstelligd door kamers en werk-/adviesgroepen. In deze groepen zijn verschillende mensen vertegenwoordigd vanuit het werkveld dat het betreft. In deze groepen worden verschillende parameters vastgesteld als input voor een rekenmodel, aan de hand waarvan wordt getracht een goede schatting te maken over het te verwachten aantal benodigde zorgprofessionals. 

Namens de AIOS huisartsengeneeskunde is de Lovah ook vertegenwoordigd bij het Capaciteitsorgaan. Zo hebben we een zetel in de kamer huisartsen en een adviesrol in de werkgroep basisartsen.

 

Lovah en de Kamer Huisartsen

In de kamer huisartsen worden de parameters voor het rekenmodel besproken en bediscussieerd door verschillende gremia uit de huisartsenwereld. Zo is de huisarts vertegenwoordigd door de Lovah, (hoofd)opleiders, praktijkhoudend huisartsen en waarnemende huisartsen. De groep wordt begeleid door een programma secretaris en de directeur van het capaciteitsorgaan. In deze groep proberen we als Lovah de input te geven vanuit het perspectief van de toekomstige huisartsen. Op deze manier dragen we bij aan het schatten van de hoeveelheid benodigde huisartsen in de nabije toekomst.

 

Lovah en de Begeleidingscommissie Basisartsen

In de begeleidingscommissie Basisartsen is de Lovah ook vertegenwoordigd. Binnen deze groep heeft de Lovah een adviserende rol om input te geven over de huidige generatie artsen/AIOS binnen de groep basisartsen.

Het doel van de begeleidingscommissie is inzicht krijgen in de loopbaankeuzes en overwegingen van basisartsen en de veranderingen daarin in de loop van de tijd. Het Capaciteitsorgaan heeft recentelijk een vragenlijst toegestuurd aan alle basisartsen. Met de resultaten van de vragenlijst wil het Capaciteitsorgaan goed onderbouwde conclusies trekken over hoeveel basisartsen in Nederland nodig zijn in de toekomst en waar er nu, dan wel in de nabije toekomst, sprake is van een overschot of een tekort aan welk type artsen.

Het rapport  “Wat beweegt de basisarts” is hiervan het resultaat. Lovah is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit rapport. Hierover is binnenkort meer te lezen.

 

1.     Stichting Capaciteitsorgaan (vervolg)opleidingen voor professionals in de zorg. Wat is het capaciteitsorgaan. Beschikbaar via: https://capaciteitsorgaan.nl [Geraadpleegd op 25-10-2023].

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.